THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


ĐẶNG CHIẾN THẮNG

Ngày, tháng, năm sinh: 01/04/1976
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ Số 6, ngõ 97, Chính Kinh, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Nơi công tác Chuyên gia tư vấn độc lập
Bằng cấp  Bằng Thạc sỹ Khoa học (MSc) về Quản lý Mua sắm công và Phát triển Bền
vững, Khoa Luật Quốc tế, Đại học Khoa học Kinh tế, Chính trị và Luật Thành
phố Torino (Italy) phối hợp với Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO (Italy), Tốt
nghiệp hạng Ưu tú năm 2008;
 Bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và Ứng dụng Hệ thống Thông tin (MBIS) -
Trường Quản trị Kinh doanh Solvay, Đại học thành phố Bruxelles (Bỉ) phối hợp
với Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Tốt nghiệp hạng Ưu tú Danh dự năm
2005, Giải thưởng dành cho học viên xuất sắc nhất;
 Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh ngành Du lịch - Viện Đại học Mở Hà Nội
(Việt Nam), Tốt nghiệp năm 1998;
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
 Chứng chỉ Hoàn thành khóa học về Luật Đấu thầu và hệ thống văn bản hướng
dẫn thi hành Luật Đấu thầu, Việt Nam, 2006;
 Chứng chỉ hoàn thành khóa học về Quản lý mua sắm trang thiết bị & xây lắp đối
với các dự án do World Bank tài trợ - Trung tâm đào tạo quốc tế ILO, Italy, 2005;
 Chứng chỉ hoàn thành khóa học về Quản lý hoạt động thuê tuyển tư vấn đối với
các dự án do World Bank tài trợ - Trung tâm đào tạo quốc tế ILO, Italy, 2005;
 Chứng chỉ hoàn thành khoá học về Luật áp dụng trong ngành chứng khoán - Uỷ
ban Chứng khoán Nhà nước, Việt Nam, 2000;
 Chứng chỉ hoàn thành khoá học về Phân tích và Đầu tư chứng khoán - Uỷ ban
Chứng khoán Nhà nước, Việt Nam, 2000;
 Chứng chỉ hoàn thành khoá học về Cơ bản về chứng khoán - Uỷ ban Chứng
khoán Nhà nước, Việt Nam, 2000;
 Chứng chỉ hoàn thành khóa học về Ứng dụng phần mềm và Hệ thống mạng máy
tính - Trung tâm đào tạo tin học ATI, Việt Nam, 1998;
Ngoại ngữ Tiếng Anh; trình độ: Thành thạo
Điện thoại (04) 3558.7842 / 090.990.5689
Fax (04) 3558.7842
Email ThangDC1@gmail.com
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
 Các khóa đào tạo đã tham gia thực hiện:
- Các khóa đào tạo về Đấu thầu và Quản lý Hợp đồng theo thủ tục của ADB và
Chính phủ Việt Nam cho các Ban quản lý Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải
thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn. Ban Quản lý Dự án cấp Trung ương tổ chức, từ năm 2008 đến năm 2012;
- Các khóa đào tạo về Đấu thầu và Quản lý Hợp đồng theo thủ tục của WB và
Chính phủ Việt Nam cho Ban quản lý Dự án Hiện đaị hóa ngành Thuế (TAMP),
Bộ Tài chính. Phối hợp thực hiện cùng với Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, năm 2009 và năm 2011;
- Các khóa đào tạo về Đấu thầu và Quản lý Hợp đồng theo thủ tục của WB và
Chính phủ Việt Nam cho các Ban quản lý Dự án Hiện đaị hóa Hệ thống Quản lý
đất đai Việt Nam (VLAP), Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban Quản lý Dự án cấp
Trung ương tổ chức, từ năm 2009 đến năm 2010;
- Khóa đào tạo về Đấu thầu 2 giai đoạn và Quản lý Hợp đồng đối với gói thầu
mua sắm Hệ thống Công nghệ Thông tin phức tạp theo thủ tục của WB cho Ban
quản lý Dự án Quản lý Nguồn thu và Cải cách Tài chính Chính phủ Indonesia
(GFMRAP), Bộ Tài chính Indonesia. Phối hợp thực hiện cùng với Học viện
Quản lý Châu Á (AIM – Philippines), năm 2007;
- Khóa đào tạo về Đấu thầu và Quản lý Hợp đồng theo thủ tục của EU và Chính
phủ Việt Nam cho các Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật của Uỷ ban Chân Âu
cho Việt Nam - pha 2 (ETV2), Bộ Tài chính. Ban điều phối Dự án cấp Trung
ương tổ chức, năm 2007;
- Các khóa đào tạo về Đấu thầu
 Các văn bản hướng dẫn về đấu thầu đã soạn thảo, đã tham gia đóng góp ý
kiến và/hoặc đã tham gia hoàn thiện:
- Đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện “Sổ tay hướng dẫn đấu thầu cho Chương
trình Mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn - pha
3”, 2013;
- Đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện “Sổ tay hướng dẫn đấu thầu cho Dự án Hiện
đại hoá Quản lý thuế Việt Nam”, 2010;
- Dự thảo và hoàn thiện phiên bản cập nhật “Sổ tay hướng dẫn đấu thầu cho
Chương trình giảm nghèo Việt Nam Thụy Điển - pha 2”, 2010;
- Dự thảo và hoàn thiện “Sổ tay hướng dẫn đấu thầu cho Dự án Phát triển Lâm
nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên, 2008;
- Đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện “Sổ tay hướng dẫn đấu thầu cho Dự án Hiện
đại hoá Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội”, 2008;
 Các công việc liên quan khác đã thực hiện:
- Đánh giá các rủi ro trong công tác Đấu thầu của Chương trình Mục tiêu Quốc
gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn. AusAID 2013;
- Đánh giá việc áp dụng thực hiện các tiêu chuẩn về minh bạch của APEC đối với
hoạt động Mua sắm công tại Việt Nam. Transparency International 2010;
- Đánh giá các rủi ro trong công tác Đấu thầu của các Dự án do WB tài trợ tại Việt
Nam: RNIP, MTFP, MHSP và REII. World Bank 2010;
- Và rất nhiều công việc khác có liên quan đến Đấu thầu, Quản lý đấu thầu, Quản
lý hợp đồng... đã thực hiện trong thời gian từ năm 1998 đến năm 2013.
File đính kèm