THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 31/05/2019 đến 02/06/2019
Ngày cấp chứng chỉ 06/06/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ Vũ Thanh Hương Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 007-10/2019/ĐT-IEDU NGÔ QUỐC HÙNG ANH 10/09/1993 Hải Dương 142644095 Khá
2 005-10/2019/ĐT-IEDU PHẠM THỊ LAN ANH 10/01/1990 Hà Nội 001190016595 Khá
3 022-10/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN BẠCH THẢO VY 11/04/1983 Khánh Hòa 025214520 Khá
4 023-10/2019/ĐT-IEDU LÊ TRẦN GIANG CHI 14/12/1982 TP. Hồ Chí Minh 023786949 Khá
5 019-10/2019/ĐT-IEDU PHAN THANH QUẾ CHI 01/11/1990 Long An 301346724 Khá
6 012-10/2019/ĐT-IEDU ĐẶNG MINH QUANG 06/05/1987 Phú Thọ 012415308 Khá
7 025-10/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN ĐIỀN TUÂN 08/04/1985 Quảng Ngãi 066085000116 Giỏi
8 010-10/2019/ĐT-IEDU ĐỖ THỊ THU TRANG 11/12/1994 Hà Nội 017217196 Khá
9 011-10/2019/ĐT-IEDU KHUẤT DUY KHOA 31/03/1990 Hà Nội 001090005663 Khá
10 016-10/2019/ĐT-IEDU MAI GIANG NY 25/10/1988 Thái Bình 024089766 Khá
11 002-10/2019/ĐT-IEDU PHẠM THỊ THU HIỀN 12/08/1981 Nam Định 013004785 Khá
12 001-10/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ HIỀN 04/03/1987 Hà Nội 001187020503 Khá
13 020-10/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ HOÀI THANH 30/08/1984 TP. Hồ Chí Minh 023802624 Khá
14 018-10/2019/ĐT-IEDU LÊ THỊ NHÃ HƯƠNG 13/04/1983 Quảng Ninh 079183006180 Khá
15 013-10/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN KIM OANH 25/09/1982 Hà Nội 001182012824 Khá
16 024-10/2019/ĐT-IEDU TRẦN NGỌC LAM 29/08/1990 TP. Hồ Chí Minh 024614600 Khá
17 004-10/2019/ĐT-IEDU LÊ THÙY LINH 12/08/1980 Hà Nội 012116202 Khá
18 014-10/2019/ĐT-IEDU VŨ NGỌC LINH 02/06/1987 Nam Định 162865649 Giỏi
19 017-10/2019/ĐT-IEDU TRẦN MINH TOÀN 26/03/1989 TP. Hồ Chí Minh 024295760 Khá
20 006-10/2019/ĐT-IEDU VŨ MINH THÀNH 09/11/1994 Hải Dương 030094004986 Khá
Có 25 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI