THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 27/11/2018 đến 01/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 06/12/2018 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thế Quân Chức vụ Viện Trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 05/11-2018/ĐT Trịnh Quang Hưng 23/03/1990 Hoàng Hóa - Thanh Hóa 013038783 Giỏi
Có 1 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI