THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 07/12/2018 đến 09/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/12/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 262-001 Nguyễn Trường Anh 08/02/1994 060994814 Yên Bái Giỏi
2 262-003 Đinh Hoàng Anh 30/01/1994 013154665 Hà Nội Giỏi
3 262-002 Nguyễn Chí Bảo 17/12/1995 035095000500 Hà Nam Giỏi
4 262-004 Bùi Sỹ Hoàn 30/06/1982 038082000100 Thanh Hóa Giỏi
5 262-005 Nguyễn Công Hòang 01/09/1972 026072000555 Vĩnh Phúc Giỏi
6 262-015 Trần Đăng Ngọc 18/09/1988 001088006469 Hà Nội Giỏi
7 262-006 Lê Đinh Huy 03/08/1981 111651551 Hà Nội Giỏi
8 262-007 Đinh Thị Thu Hà 26/05/1980 012029045 Hà Nội Giỏi
9 262-016 Nguyễn Thị Hà 19/03/1979 013329519 Thanh Hóa Giỏi
10 262-012 Quách Ngọc Hạnh 12/11/1981 013429916 Ninh Bình Giỏi
11 262-011 Hoàng Thị Lan Hương 15/06/1976 111571512 Hà Nội Giỏi
12 262-013 Lê Thị Hương 29/08/1988 151649257 Thái Bình Giỏi
13 262-010 Nguyễn Khắc Lương 10/05/1976 013298459 Hải Phòng Giỏi
14 262-009 Lại Thị Kim Thoa 26/04/1988 035188000295 Hà Nam Giỏi
15 262-008 Trần Thùy Linh 25/09/1987 017187000711 Hòa Bình Giỏi
16 262-017 Nguyễn Thành Long 02/03/1983 186065413 Nghệ An Khá
17 262-018 Trần Nam Trung 14/08/1984 186157206 Nghệ An Khá
18 262-014 Trần Thị Thùy 01/01/1986 152252278 Hải Phòng Giỏi
Có 18 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI