THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 13/12/2018 đến 15/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 17/12/2018 Giảng viên đào tạo NGÔ NGỌC QUY
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thị Hiền Chức vụ Giám đốc Trung tâm
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 09022/12/18 – CDMS Thái Đình Cường 26/10/1984 Nghệ An 186244723 Khá
2 09024/12/18 – CDMS Đào Duy Vũ 02/5/1975 Bắc Giang 024075000349 Khá
3 09018/12/18 – CDMS Phạm Thu Hà 14/4/1990 Nam Định 162990647 Khá
4 09019/12/18 – CDMS Lê Ngọc Hiếu 01/8/1991 Nghệ An 186967796 Khá
5 09016/12/18 – CDMS Trần Quốc Huy 09/6/1982 Nghệ An 182487523 Khá
6 09020/12/18 – CDMS Lê Minh Quốc 06/4/1988 Quảng Trị 197159139 Khá
7 09021/12/18 – CDMS Trần Văn Minh 25/02/1993 Quảng Bình 194532603 Khá
8 09023/12/18 – CDMS Ngô Thị Nên 23/8/1983 Bắc Ninh 027183000602 Khá
9 09017/12/18 – CDMS Nguyễn Thanh Ngọc 26/5/1994 Đà Nẵng 013119888 Khá
Có 9 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI