THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 03/12/2018 đến 05/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 12/12/2018 Giảng viên đào tạo PHẠM ĐẠI HẢI
Người ký chứng chỉ Chu Văn Tuấn Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 2489/PNP Trần Thị Ái Quyên 12/09/1999 Bạc Liêu 385834031 Giỏi
2 2455/PNP Nguyễn Trúc Bình 1978 Bạc Liêu 385366512 Giỏi
3 2463/PNP Sơn Thị Bích Chi 28/01/1985 Bạc Liêu 385179390 Giỏi
4 2458/PNP Lê Văn Bính 10/10/1978 Bạc Liêu 385211005 Giỏi
5 2453/PNP Bùi Sang Giàu 15/10/1985 Bạc Liêu 385325089 Giỏi
6 2502/PNP Tô Châu Hùng Luân 30/10/1984 Bạc Liêu 385250442 Giỏi
7 2477/PNP Quách Chí Nguyện 30/03/1984 Bạc Liêu 385291237 Giỏi
8 2481/PNP Lê Chí Nguyễn 1981 Bạc Liêu 385144335 Giỏi
9 2470/PNP Tăng Chương 01/01/1946 Bạc Liêu 385052504 Giỏi
10 2504/PNP Huỳnh Văn Col 19/05/1972 Bạc Liêu 385183382 Giỏi
11 2486/PNP Huỳnh Thanh Danh 01/10/1974 Bạc Liêu 385625450 Giỏi
12 2490/PNP Danh Hưởng 1974 Bạc Liêu 385257996 Giỏi
13 2509/PNP Danh Thùy Dương 15/05/1985 Bạc Liêu 385325413 Giỏi
14 2457/PNP Diệp Huy Đạt 30/01/1986 Bạc Liêu 385260371 Giỏi
15 2498/PNP Trần Văn Đảm 1983 Bạc Liêu 385167877 Giỏi
16 2456/PNP Đinh Thị Loan 07/03/1986 Bạc Liêu 385429110 Giỏi
17 2508/PNP Đỗ Hoàng Thanh 28/01/1977 Bạc Liêu 385173285 Giỏi
18 2493/PNP Lương Minh Đương 1981 Bạc Liêu 385004232 Giỏi
19 2485/PNP Phan Văn Dự 01/07/1970 Bạc Liêu 385235024 Giỏi
20 2467/PNP Dương Ngọc Tím 11/09/1988 Bạc Liêu 385328039 Giỏi
Có 64 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI