THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 07/12/2018 đến 09/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 14/12/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thành Đồng Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 48-17/18/ĐTCB-IEDI Phan Anh Đức 07/03/1991 Ninh Bình 3.7091000195E10 Giỏi
2 52-17/18/ĐTCB-IEDI Lê Tuấn Anh 27/09/1987 Hà Nam 1.68213067E8 Giỏi
3 12-17/18/ĐTCB-IEDI Trần Bình Dương 06/03/1991 Quảng Ninh 1.01155866E8 Giỏi
4 13-17/18/ĐTCB-IEDI Bùi Văn Hòa 28/08/1978 Hải Dương 1.01013187E8 Giỏi
5 41-17/18/ĐTCB-IEDI Bùi Viết Thịnh 28/07/1972 Hải Dương 1.41514679E8 Giỏi
6 42-17/18/ĐTCB-IEDI Bùi Văn Hùng 02/06/1988 Nam Định 1.62966008E8 Giỏi
7 21-17/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Công Khanh 18/03/1981 Quảng Ninh 2.2081002972E10 Giỏi
8 46-17/18/ĐTCB-IEDI Đào Văn Quang 21/08/1968 Ninh Bình 3.7068001307E10 Giỏi
9 18-17/18/ĐTCB-IEDI Vũ Trọng Đại 06/10/1993 Nam Định 1.63247789E8 Giỏi
10 02-17/18/ĐTCB-IEDI Đặng Minh Tuấn 15/09/1979 Hải Dương B8016011 Giỏi
11 17-17/18/ĐTCB-IEDI Đặng Thị Đợi 15/10/1983 Quảng Ninh 1.0079613E8 Giỏi
12 25-17/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thanh Điền 23/12/1990 Bình Dương 2.80938371E8 Giỏi
13 01-17/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Đình Hậu 23/01/1989 Ninh Bình 1.64344869E8 Giỏi
14 51-17/18/ĐTCB-IEDI Đinh Văn Nghĩa 15/12/1994 Ninh Bình 1.64529348E8 Giỏi
15 11-17/18/ĐTCB-IEDI Đỗ Thị Hạnh 24/08/1982 Quảng Ninh 2.218200353E10 Giỏi
16 23-17/18/ĐTCB-IEDI Vũ Đức Khoa 19/05/1980 Quảng Ninh 1.01022803E8 Giỏi
17 04-17/18/ĐTCB-IEDI Lê Kim Dung 02/04/1969 Quảng Ninh 1.00503737E8 Giỏi
18 14-17/18/ĐTCB-IEDI Vũ Thị Thùy Dương 09/10/1980 Thái Bình 1.00680434E8 Giỏi
19 49-17/18/ĐTCB-IEDI Dương Văn Giao 06/01/1985 Thái Bình 1.51451634E8 Giỏi
20 22-17/18/ĐTCB-IEDI Lương Tiến Dũng 10/07/1980 Quảng Ninh 1.00779548E8 Giỏi
Có 52 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI