THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư Khu vực Miền Nam
Thời gian đào tạo Từ 03/12/2018 đến 05/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/12/2018 Giảng viên đào tạo ĐỖ QUANG HƯNG
Người ký chứng chỉ Đỗ Quang Hưng Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 005ĐT1718 Nguyễn Thị Tố Anh 08/10/1972 Đồng Tháp 079172001025 Khá
2 030ĐT1718 Nguyễn Anh Điệp 30/7/1978 TP.HCM 023068077 Khá
3 043ĐT1718 Lê Thị Bảo Anh 22/8/1972 Hà Nội 022596793 Khá
4 058ĐT1718 Nguyễn Anh Phụng 30/3/1976 TP.HCM 023271163 Khá
5 052ĐT1718 Nguyễn Thị Bình 14/9/1974 TP.HCM 079174000498 Khá
6 021ĐT1718 Lê Cẩm Linh 08/12/1978 TP.HCM 079178003242 Khá
7 046ĐT1718 Cao Thúy Mai Linh 16/11/1983 TP.HCM 023731635 Giỏi
8 055ĐT1718 Cao Văn Ngọ 16/5/1978 TP.HCM 023272458 Giỏi
9 012ĐT1718 Trần Thị Dạ Chi 27/5/1974 TP.HCM 022933830 Giỏi
10 003ĐT1718 Công Nguyễn Hồng Phúc 01/01/1981 TP.HCM 023460323 Khá
11 010ĐT1718 Đào Tư Duy 02/4/1989 Hà Tĩnh 183632410 Giỏi
12 048ĐT1718 Đào Kim Vân 25/11/1970 TP.HCM 023271687 Khá
13 029ĐT1718 Nguyễn Phát Đạt 22/10/1986 Bình Thuận 261000616 Khá
14 062ĐT1718 Ngô Đăng Phong 05/02/1982 Tiền Giang 025790316 Khá
15 044ĐT1718 Võ Đình Thịnh 04/8/1974 TP.HCM 022723236 Khá
16 013ĐT1718 Đinh Thanh Hải 07/4/1985 TP.HCM 079085004902 Khá
17 063ĐT1718 Đinh Thị Lan 26/3/1983 Lào Cai 024618187 Giỏi
18 019ĐT1718 Đoàn Trịnh Kim Duyên 03/6/1979 Bình Dương 023650972 Khá
19 032ĐT1718 Tăng Độc Lập 16/9/1984 TP.HCM 023469799 Khá
20 018ĐT1718 Đỗ Thị Uyên 15/02/1974 TP.HCM 022675477 Khá
Có 64 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI