THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 26/03/2019 đến 11/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 16/04/2019 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thế Quân Chức vụ Viện Trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 05/03-2019/ĐT Dương Đức Minh 21/02/1995 Hà Nội 001095014318 Giỏi
2 04/03-2019/ĐT Nguyễn Hồng Hà 19/07/1991 Quảng Ninh 022091002309 Giỏi
3 01/03-2019/ĐT Phạm Trường Minh 07/11/1982 Nghệ An 182494688 Giỏi
4 03/03-2019/ĐT Nguyễn Trần Nam 23/06/1995 Hà Nội 013191140 Giỏi
5 02/03-2019/ĐT Nguyễn Văn Thao 26/06/1984 Phú Thọ 131210112 Giỏi
Có 5 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI