THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 06/04/2019 đến 08/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 15/04/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thành Đồng Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 014-04/19/ĐTCB-IEDI Vũ Giang An 07/08/1977 Sơn La 050336459 Giỏi
2 001-04/19/ĐTCB-IEDI Phan Thế Anh 19/12/1992 Thái Bình 151889158 Giỏi
3 028-04/19/ĐTCB-IEDI Đàm Thị Thúy Anh 15/08/1993 Cao Bằng 085041037 Giỏi
4 012-04/19/ĐTCB-IEDI Bùi Chung Thông 18/12/1985 Sơn La 050441433 Giỏi
5 018-04/19/ĐTCB-IEDI Cầm Việt Cường 15/12/1982 Sơn La 050413927 Giỏi
6 029-04/19/ĐTCB-IEDI Lục Thị Cần 27/04/1986 Cao Bằng 080527951 Giỏi
7 025-04/19/ĐTCB-IEDI Hà Văn Đông 15/09/1987 Sơn La 050653608 Giỏi
8 003-04/19/ĐTCB-IEDI Đỗ Văn Hải 26/08/1987 Sơn La 050519154 Giỏi
9 008-04/19/ĐTCB-IEDI Lương Hữu Dũng 02/09/1985 Hà Tĩnh 051027678 Giỏi
10 009-04/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Thu Giang 25/09/1986 Sơn La 050518030 Giỏi
11 024-04/19/ĐTCB-IEDI Lò Thị Giang 10/07/1990 Sơn La 050711208 Giỏi
12 004-04/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thu Hà 19/10/1988 Sơn La 050591297 Giỏi
13 010-04/19/ĐTCB-IEDI Vũ Thị Hà Trang 28/09/1995 Sơn La 050931641 Giỏi
14 026-04/19/ĐTCB-IEDI Hà Văn Thương 28/04/1980 Sơn La 050383642 Giỏi
15 023-04/19/ĐTCB-IEDI Hoàng Văn Luyện 26/02/1984 Sơn La 050484901 Giỏi
16 006-04/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Hồng Minh 06/12/1980 Sơn La 050383790 Giỏi
17 011-04/19/ĐTCB-IEDI Trần Thị Mai Hồng 02/05/1978 Sơn La 050336599 Giỏi
18 022-04/19/ĐTCB-IEDI Quàng Hồng Niên 20/12/1994 Sơn La 050847906 Giỏi
19 030-04/19/ĐTCB-IEDI Nông Thị Hơn 01/10/1986 Cao Bằng 080416999 Giỏi
20 019-04/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Thanh Hương 07/01/1991 Bắc Ninh 125343547 Giỏi
Có 30 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI