THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 17/04/2019 đến 19/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 23/04/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN VIỆT HÙNG
Người ký chứng chỉ Trần Quang Doanh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 05-03/CFTD-inn/2019 Nguyễn Hải Anh 24/12/1980 Hà Nội 001080003530 Giỏi
2 16-03/CFTD-inn/2019 Đỗ Anh Tuấn 30/01/1979 Thái Bình 034079000539 Xuất sắc
3 17-03/CFTD-inn/2019 Lê Anh Đức 28/02/1984 Hà Nội 001084003369 Giỏi
4 24-03/CFTD-inn/2019 Lê Anh Chiến 03/07/1972 Hà Nội 001072002409 Giỏi
5 31-03/CFTD-inn/2019 Trần Hoàng Anh 10/12/1969 Hà Nội 011336306 Giỏi
6 32-03/CFTD-inn/2019 Đinh Hoàng Anh 27/03/1978 Hà Nội 001178002623 Giỏi
7 21-03/CFTD-inn/2019 Vũ Bình Quang 29/12/1974 Hà Nội 001074017240 Xuất sắc
8 14-03/CFTD-inn/2019 Đặng Cao Sơn 07/08/1961 Hà Nội 001061006469 Khá
9 22-03/CFTD-inn/2019 Cao Chí Kiên 29/11/1975 Hà Nội 001075002808 Khá
10 26-03/CFTD-inn/2019 Cao Ngọc Tuấn 20/07/1983 Hà Nội 044083000021 Giỏi
11 34-03/CFTD-inn/2019 Ngô Huyền Chiêm 01/09/1974 Hà Nội 011674592 Khá
12 37-03/CFTD-inn/2019 Chu Thị Lan Hương 20/12/1973 Hải Phòng 031173001974 Giỏi
13 23-03/CFTD-inn/2019 Đào Quang Khánh 02/01/1983 Hà Nội 012132754 Giỏi
14 03-03/CFTD-inn/2019 Hoàng Tiến Đạt 25/04/1977 Hà Nội 001077002786 Giỏi
15 18-03/CFTD-inn/2019 Nguyễn Đăng Hải 03/07/1980 Hà Nội 012053986 Xuất sắc
16 10-03/CFTD-inn/2019 Đỗ Trung Nhân 31/03/1980 Hà Nội 00108000528 Giỏi
17 30-03/CFTD-inn/2019 Nguyễn Ngọc Kiều Dung 20/11/1977 Thừa Thiên Huế 046177000005 Giỏi
18 01-03/CFTD-inn/2019 Dương Quỳnh Hoa 05/04/1968 Thanh Hóa 171134298 Giỏi
19 06-03/CFTD-inn/2019 Lê Duy Phúc 16/11/1981 Hà Nội 001081004036 Khá
20 29-03/CFTD-inn/2019 Hà Xuân Trường 23/03/1981 Hà Nội 001081003887 Giỏi
Có 37 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI