THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 12/04/2019 đến 14/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 22/04/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ Nguyá»… Kim Phong Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 6/12/4-14/04/2019 Trần Đức Anh 15/11/1996 Hà Nội 001096018061 Giỏi
2 28/12/4-14/04/2019 Ngô Anh Giang 15/06/1983 TP. Hồ Chí Minh 023822939 Giỏi
3 30/12/4-14/04/2019 Trần Quốc Bình 26/10/1985 TP. Hồ Chí Minh 023824171 Giỏi
4 14/12/4-14/04/2019 Bùi Việt Vương 19/04/1981 Hà Nội 001081015501 Giỏi
5 34/12/4-14/04/2019 Bùi Đăng Thường 10/11/1975 Nam Định 272869796 Giỏi
6 35/12/4-14/04/2019 Bùi Thượng Hải 20/05/1966 Nam Định 021584018 Giỏi
7 2/12/4-14/04/2019 Hoàng Công Duy 03/11/1995 Hà Nội 013142357 Giỏi
8 5/12/4-14/04/2019 Ngô Văn Công 30/08/1988 Thanh Hóa 017379410 Giỏi
9 13/12/4-14/04/2019 Đặng Mỹ Linh 08/11/1995 Hà Nội 013185920 Giỏi
10 19/12/4-14/04/2019 Ngô Đình Hải 30/08/1976 Hà Nội 013547868 Giỏi
11 40/12/4-14/04/2019 Đinh Thị Hoài Hương 07/12/1983 Quảng Ngãi 025678811 Giỏi
12 1/12/4-14/04/2019 Đỗ Hằng Nga 29/10/1992 Hà Nội 001192002175 Giỏi
13 8/12/4-14/04/2019 Đường Hồng Sơn 21/05/1963 Hà Nội 011078631 Giỏi
14 37/12/4-14/04/2019 Nguyễn Đức Ninh 25/10/1982 Thái Bình 025196132 Giỏi
15 39/12/4-14/04/2019 Hà Kim Phương 20/11/1981 Phú Thọ 025081000244 Giỏi
16 26/12/4-14/04/2019 Hoàng Thị Hải Yến 30/09/1983 Quảng Ninh 022183000011 Giỏi
17 31/12/4-14/04/2019 Lê Thanh Hiền 13/01/1980 TP. Hồ Chí Minh 023478137 Giỏi
18 10/12/4-14/04/2019 Hoàng Thị Hường 01/06/1982 Ninh Bình 037182000075 Giỏi
19 16/12/4-14/04/2019 Nguyễn Lương Hoàng 12/10/1990 Hải Dương 030090004732 Giỏi
20 27/12/4-14/04/2019 Hoàng Thị Loan 05/02/1984 Hà Nội 012497462 Giỏi
Có 42 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI