THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Bộ Xây Dựng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 22/04/2019 đến 24/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 06/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN XUÂN ĐÀO
Người ký chứng chỉ Trần Hữu Hà Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 23-2019 Lưu Tuấn Anh 16/04/1982 Hậu Giang 363613722 Khá
2 37-2019 Đào Trần Ái Loan 1979 An Giang 351358744 Khá
3 33-2019 Nguyễn Thị Bích Huyền 01/12/1985 Bình Định 264265354 Khá
4 24-2019 Bùi Thị Châm 07/01/1988 Thanh Hóa 251252832 Khá
5 34-2019 Châu Duy Khánh 19/12/1979 An Giang 351398532 Khá
6 40-2019 Văn Công Mỹ 30/09/1983 Bình Thuận 264231164 Khá
7 25-2019 Võ Văn Cư 08/04/1962 Bình Thuận 260220371 Giỏi
8 27-2019 Lê Thị Huỳnh Đào 30/05/1991 Vĩnh Long 385890186 Khá
9 28-2019 Phạm Thành Đạt 25/11/1979 Hậu Giang 363943116 Khá
10 36-2019 Đinh Ngọc Lan 22/06/1975 Quảng Trị 351333237 Khá
11 43-2019 Đỗ Hồng Nhựt 01/03/1979 An Giang 351311824 Khá
12 29-2019 Nguyễn Quốc Đức 20/07/1979 Ninh Thuận 264145988 Khá
13 26-2019 Nguyễn Thị Kiều Diễm 17/01/1981 An Giang 351440980 Khá
14 56-2019 Thành Từ Diệp Tố 22/01/1976 Ninh Thuận 264037791 Khá
15 32-2019 Dương Phúc Huống 09/09/1980 An Giang 351308783 Khá
16 39-2019 Trần Hà My 20/02/1996 An Giang 352358368 Khá
17 30-2019 Lâm Hiếu 20/11/1985 Bình Thuận 261006681 Giỏi
18 31-2019 Mai Minh Hiếu 20/12/1989 Ninh Thuận 264332335 Khá
19 48-2019 Hoàng Ngọc Thảo 06/06/1995 An Giang 352351090 Giỏi
20 61-2019 Nguyễn Hoàng Vang 15/06/1986 Ninh Thuận 264284395 Khá
Có 40 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI