THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần tư vấn đào tạo đấu thầu và quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 16/05/2019 đến 18/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 20/05/2019 Giảng viên đào tạo NGÔ NGỌC QUY
Người ký chứng chỉ NGUYỄN TIẾN THỊNH Chức vụ GIÁM ĐỐC
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 9886 Phạm Thị Lan Anh 14/12/1984 Hà Nội 045187090 Khá
2 9882 Bàn Văn Trỗi 16/09/1987 Tuyên Qunag 045205818 Khá
3 9833 Đoàn Đức Bắc 11/12/1973 Bắc Ninh 045046504 Khá
4 9830 Chang Thanh Bình 10/12/1970 Lai Châu 045232056 Khá
5 9854 Nguyễn Văn Bình 21/10/1978 Nam Định 045151686 Khá
6 9836 Bùi Thế Chiểu 03/10/1980 Thái Bình 045136692 Khá
7 9843 Bùi Thị Yên 25/02/1989 Lai Châu 045016145 Khá
8 9874 Bùi Văn Trung 10/09/1984 Hải Dương 045014314 Khá
9 9885 Bùi Xuân Dương 28/06/1977 Thái Bình 045244217 Khá
10 9862 Nguyễn Cảnh Đức 13/07/1980 Nghệ An 045032109 Khá
11 9889 Châu Duy Khang 01/01/1989 Bình Dương 280920860 Khá
12 9846 Hà Thị Chi 03/09/1985 Yên Bái 045157119 Khá
13 9864 Phạm Chí Mười 10/11/1972 Hà Nội 045015420 Khá
14 9838 Tẩn Chín Lùng 19/09/1982 Lai Châu 045065633 Khá
15 9848 Chu Thanh Hạnh 03/02/1985 Phú Thọ 045150626 Khá
16 9873 Trương Đình Chung 22/10/1988 Lai Châu 045004199 Khá
17 9855 Nguyễn Danh Công 13/07/1981 Vĩnh Phúc 045156516 Khá
18 9856 Nguyễn Đức Cường 20/10/1985 Hà Nam 045014333 Khá
19 9819 Lê Thị Cương 18/04/1993 Lào Cai 045081425 Khá
20 9884 Nguyễn Xuân Đà 01/05/1977 Hải Dương 045244555 Khá
Có 73 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI