THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 14/05/2019 đến 16/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 21/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thành Đồng Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 016-06/19/ĐTCB-IEDI Hồ Anh Tâm 02/08/1978 Nghệ An 122041189 Giỏi
2 028-06/19/ĐTCB-IEDI Tống Thị Kim Anh 19/04/1984 Hải Phòng 031184004591 Giỏi
3 048-06/19/ĐTCB-IEDI Lưu Hoàng Mai Anh 04/09/1992 Quảng Ninh 101073137 Giỏi
4 061-06/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Đình Anh 17/12/1992 Vĩnh Phúc 135500700 Giỏi
5 069-06/19/ĐTCB-IEDI Lê Anh Vũ 03/01/1985 Tuyên Quang 070707875 Giỏi
6 034-06/19/ĐTCB-IEDI Vũ Ngọc Ánh 07/11/1990 Ninh Bình 0'31561862 Giỏi
7 073-06/19/ĐTCB-IEDI Vũ Thị Nguyệt Ánh 29/04/1984 Hải Phòng 031184011177 Giỏi
8 041-06/19/ĐTCB-IEDI Trần Công Bảo 04/03/1972 Quảng Ninh 022072000986 Giỏi
9 027-06/19/ĐTCB-IEDI Bế Ngọc Hùng 25/04/1970 Bắc Kạn 095145684 Giỏi
10 024-06/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thanh Bình 22/11/1990 Thái Nguyên 091526516 Giỏi
11 055-06/19/ĐTCB-IEDI Bùi Bình Minh 24/02/1981 Quảng Ninh 022081003422 Giỏi
12 026-06/19/ĐTCB-IEDI Bùi Trọng Dũng 01/03/1970 Phú Thọ 130928905 Giỏi
13 058-06/19/ĐTCB-IEDI Bùi Thị Lương 23/06/1985 Vĩnh Phúc 026185000150 Giỏi
14 062-06/19/ĐTCB-IEDI Bùi Minh Chiến 06/01/1967 Phú Thọ 070921693 Giỏi
15 088-06/19/ĐTCB-IEDI Bùi Ngọc Ninh 02/05/1978 Hải Dương 002305411137 Giỏi
16 072-06/19/ĐTCB-IEDI Đinh Văn C'ường 21/11/1971 Hà Nội 181808333 Giỏi
17 056-06/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Chí Hiệu 03/03/1979 Hà Nội 111476159 Giỏi
18 025-06/19/ĐTCB-IEDI Chu Văn Thắng 08/07/1971 Hòa Bình 113016830 Giỏi
19 044-06/19/ĐTCB-IEDI Phạm Văn Chức 11/02/1973 Hải Dương 030073006281 Giỏi
20 077-06/19/ĐTCB-IEDI Phạm Công Đức 08/10/1988 Hà Nội 112297583 Giỏi
Có 100 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI