THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần tư vấn đào tạo đấu thầu và quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 23/05/2019 đến 25/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 27/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN XUÂN ĐÀO
Người ký chứng chỉ NGUYỄN TIẾN THỊNH Chức vụ GIÁM ĐỐC
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 9974 Bạch Thị Huyền An 25/12/1990 Nghệ An 186968508 Khá
2 9910 Đàm Anh Lai 30/08/1972 Thái Nguyên 090629624 Khá
3 9935 Nguyễn Anh Tấn 04/04/1969 Thái Nguyên 090771149 Khá
4 9948 Bàng Minh Tiến 07/04/1979 Thái Nguyên 090735051 Khá
5 9908 Dương Văn Bảo 14/04/1980 Thái Nguyên 090859067 Khá
6 9901 Đỗ Trọng Bắc 27/12/1992 Hưng Yên 070935799 Khá
7 9927 Bế Văn San 17/04/1974 Thái Nguyên 090641396 Khá
8 9937 Lý Văn Bình 25/07/1977 Thái Nguyên 091017786 Khá
9 9959 Hoàng Bích Ngọc 08/10/1977 Thái nguyên 090727943 Khá
10 9965 Ngô Thị Bích Hạnh 16/09/1973 Thái Nguyên 090672565 Giỏi
11 9900 Bùi Mạnh Đạt 16/04/1981 Tuyên Quang 070626239 Khá
12 9889 Châu Duy Khang 01/01/1989 Bình Dương 280920860 Khá
13 9893 Nguyễn Công Trường 14/10/1989 Phú Thọ 070872957 Giỏi
14 9895 Trần Quang Cung 12/03/1972 Phú Thọ 070911571 Giỏi
15 9920 Đào Văn Dũng 16/01/1974 Thái Nguyên 090772347 Khá
16 9897 Nguyễn Tiến Đạt 23/02/1978 Hà Giang 070507947 Giỏi
17 9930 Đặng Văn Tuân 28/10/1965 Thái Nguyên 090662594 Khá
18 9943 Đặng Thị Hiền 11/05/1990 Thái Nguyên 091665883 Giỏi
19 9950 Đặng Huy Thực 28/03/1979 Thái Nguyên 090758985 Khá
20 9951 Đặng Thị Hồng Mơ 29/01/1988 Thái Nguyên 091540561 Khá
Có 93 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI