THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện phát triển Quốc tế học Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 06/05/2019 đến 08/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 21/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN ĐẮC TOÀN
Người ký chứng chỉ ThS. Nguyễn Đình Hưng Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 06-19/2019/ĐTCB-IID Lê Văn Ấm 25/05/1980 An Giang 351372181 Xuất sắc
2 35-19/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Anh Thi 10/08/1979 An Giang 351216706 Giỏi
3 05-19/2019/ĐTCB-IID Đặng Thị Ánh Nguyệt 1976 An Giang 351353003 Xuất sắc
4 126-19/2019/ĐTCB-IID Trần Bá Duy 09/07/1982 An Giang 3.51488827E8 Xuất sắc
5 99-19/2019/ĐTCB-IID Trần Quang Biên 08/05/1960 An Giang 3.5090819E8 Giỏi
6 38-19/2019/ĐTCB-IID Trần Thị Bích Thủy 27/08/1983 An Giang 3.51703424E8 Giỏi
7 46-19/2019/ĐTCB-IID Huỳnh Thị Bích Ngọc 10/3/1991 An Giang 351954160 Giỏi
8 54-19/2019/ĐTCB-IID Phan Thị Bích Loan 1982 Cần Thơ 352660380 Giỏi
9 81-19/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Thị Bích Hạnh 25/12/1982 An Giang 3.51649357E8 Giỏi
10 93-19/2019/ĐTCB-IID Lê Thị Bích Tuyền 22/01/1981 An Giang 3.51593347E8 Giỏi
11 122-19/2019/ĐTCB-IID Bùi Thị Bích Ngân 27/11/1985 An Giang 3.51635304E8 Giỏi
12 20-19/2019/ĐTCB-IID Bùi Thúy Trang 30/11/1983 An Giang 351451513 Giỏi
13 115-19/2019/ĐTCB-IID Lý Thị Buối 03/06/1969 An Giang 3.50942937E8 Xuất sắc
14 21-19/2019/ĐTCB-IID Phan Thị Cẩm 05/02/1981 An Giang 351357102 Giỏi
15 30-19/2019/ĐTCB-IID Dương Thị Cẩm Tú 15/08/1988 An Giang 351802414 Giỏi
16 102-19/2019/ĐTCB-IID Hồ Thị Cẩm Xuyến 22/06/1988 An Giang 3.51882244E8 Giỏi
17 87-19/2019/ĐTCB-IID Trần Minh Cảnh 21/4/1981 An Giang 351396878 Xuất sắc
18 36-19/2019/ĐTCB-IID Đặng Thị Ngọc Châu 14/05/1980 An Giang 351507633 Xuất sắc
19 74-19/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Thị Kim Châu 11/06/1968 An Giang 3.50846828E8 Giỏi
20 83-19/2019/ĐTCB-IID Châu Hồng Vân 09/10/1977 An Giang 3.51178182E8 Xuất sắc
Có 127 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI