THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện phát triển Quốc tế học Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 09/05/2019 đến 11/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 22/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN ĐẮC TOÀN
Người ký chứng chỉ ThS. Nguyễn Đình Hưng Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 116-20/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Tuấn Anh 09/10/1979 An Giang 3.51406782E8 Giỏi
2 02-20/2019/ĐTCB-IID Dương Hoàng Anh 06/07/1985 An Giang 3.51737901E8 Giỏi
3 86-20/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Anh Huy 17/05/1975 An Giang 3.51091712E8 Giỏi
4 66-20/2019/ĐTCB-IID Huỳnh Ái Nhuy 15/4/1984 An Giang 3.51536869E8 Giỏi
5 09-20/2019/ĐTCB-IID Ngô Nguyễn Bạch Thọ 25/03/1987 An Giang 3.51706069E8 Giỏi
6 29-20/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Văn Bền 16/05/1967 An Giang 3.50766644E8 Giỏi
7 05-20/2019/ĐTCB-IID Ngô Thị Bé Hạnh 06/01/1988 An Giang 3.51884555E8 Giỏi
8 68-20/2019/ĐTCB-IID La Văn Bé 12/01/1979 An Giang 3.51289204E8 Giỏi
9 10-20/2019/ĐTCB-IID Trần Thanh Bình 21/09/1969 An Giang 3.50894781E8 Giỏi
10 36-20/2019/ĐTCB-IID Huỳnh Văn Bình Phương 01/09/1994 An Giang 3.52171444E8 Giỏi
11 115-20/2019/ĐTCB-IID Lê Thanh Binh 25/12/1975 An Giang 3.51103347E8 Giỏi
12 18-20/2019/ĐTCB-IID Đỗ Thị Bỉnh 19/1/1981 Thái Bình 3.5243216E8 Xuất sắc
13 79-20/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Thị Bích Ngọc 4/12//1967 An Giang 3.50718803E8 Xuất sắc
14 43-20/2019/ĐTCB-IID Bùi Văn Hiền 01/01/1977 An Giang 351 289 059 Giỏi
15 50-20/2019/ĐTCB-IID Bùi Thị Hương Lan 07/08/1991 An Giang 3.52075045E8 Giỏi
16 74-20/2019/ĐTCB-IID Đặng Tâm Bút 1979.0 An Giang 3.51434206E8 Giỏi
17 15-20/2019/ĐTCB-IID Lê Bửu Điền 27/06/1981 An Giang 3.51322837E8 Giỏi
18 22-20/2019/ĐTCB-IID Thái Bửu Đường 1982.0 An Giang 3.51380702E8 Xuất sắc
19 24-20/2019/ĐTCB-IID Phan Thị Các Phượng 18/08/1968 An Giang 3.51165062E8 Giỏi
20 07-20/2019/ĐTCB-IID Châu Thị Dào 20/09/1977 An Giang 3.51392269E8 Giỏi
Có 119 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI