THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 09/05/2019 đến 01/06/2019
Ngày cấp chứng chỉ 05/06/2019 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thế Quân Chức vụ Viện Trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 07/05-2019/ĐT Vương Bá Toàn 08/05/1995 Bắc Ninh 125590043 Khá
2 04/05-2019/ĐT Đặng Chu Phong 08/10/1974 Thái BÌnh 112148633 Khá
3 08/05-2019/ĐT Ngô Đăng Khoa 14/07/1966 Hà Nội 035066000365 Giỏi
4 03/05-2019/ĐT Đoàn Thế Khang 15/03/1966 Hà Tĩnh 012933295 Khá
5 06/05-2019/ĐT Nguyễn Tuyết Hạnh 13/06/1990 Quảng Ninh 022190001325 Giỏi
6 05/05-2019/ĐT Nguyễn Tuấn Hoàng 06/11/1984 Bắc Giang 24084000682 Khá
7 01/05-2019/ĐT Phạm Thanh Tùng 19/04/1997 Hà Nội 013416376 Giỏi
8 02/05-2019/ĐT Phạm Thị Thương 19/04/1994 Nam Định 163243129 Giỏi
Có 8 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI