THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 15/07/2019 đến 20/07/2019
Ngày cấp chứng chỉ 26/07/2019 Giảng viên đào tạo
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thế Quân Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
Có 0 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI