THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 23/07/2019 đến 25/07/2019
Ngày cấp chứng chỉ 26/07/2019 Giảng viên đào tạo
Người ký chứng chỉ Lê Trần Thắng Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
Có 0 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI