THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Bộ Xây Dựng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 21/07/2019 đến 26/07/2019
Ngày cấp chứng chỉ 22/08/2019 Giảng viên đào tạo
Người ký chứng chỉ Trần Hữu Hà Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
Có 0 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI