THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 28/08/2019 đến 30/08/2019
Ngày cấp chứng chỉ 06/09/2019 Giảng viên đào tạo
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thị Diệu Phương Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
Có 0 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI