THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo VIỆN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 21/02/2020 đến 23/02/2020
Ngày cấp chứng chỉ 09/03/2020 Giảng viên đào tạo
Người ký chứng chỉ Nguyễn Tiến Đạt Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
Có 0 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI