THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO DKV - TRI THỨC VIỆT Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 06/03/2020 đến 08/03/2020
Ngày cấp chứng chỉ 12/03/2020 Giảng viên đào tạo
Người ký chứng chỉ Nguyễn Chức vụ Giám
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
Có 0 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI