THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 29/02/2020 đến 02/03/2020
Ngày cấp chứng chỉ 04/03/2020 Giảng viên đào tạo
Người ký chứng chỉ Trần Ngọc Nhân Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
Có 0 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI