THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Đào tạo Thăng Long Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 29/02/2020 đến 02/03/2020
Ngày cấp chứng chỉ 10/03/2020 Giảng viên đào tạo
Người ký chứng chỉ Lê Xuân Đăng Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
Có 0 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI