THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 13/03/2020 đến 15/03/2020
Ngày cấp chứng chỉ 20/03/2020 Giảng viên đào tạo
Người ký chứng chỉ Vũ Thị Thu Hương Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
Có 0 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI