VĂN BẢN PHÁP QUY

Có 60 kết quả được tìm thấy
STT Tiêu đề Số văn bản Cơ quan ban hành Tình trạng hiệu lực
1 Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 95/2020/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực
2 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 05/2020/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hiệu lực từ 01/09/2020
3 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 25/2020/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực
4 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả 11/2019/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
5 Chỉ thị 03/CT-BKHĐT về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu 03/CT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
6 Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên áp dụng LCNT đặc biệt theo Điều 26 Luật đấu thầu 17/2019/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Còn hiệu lực
7 Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. 04/2019/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
8 Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 05/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
9 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 63/2018/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực
10 Chỉ thị 47/CT-TTg về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 47/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Đang có hiệu lực
11 Thông tư Quy định chi tiết về cung cấp thông tin đấu thầu, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 06/2017/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
12 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 04/2017/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
13 Ban hành quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 830/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
14 Thông tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 16/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
15 Thông tư quy định chi tiết lập HSMT gói thầu dịch vụ phi tư vấn 14/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
16 Thông tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 15/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
17 Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 11/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
18 Thông tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu 10/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
19 Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng 07/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hết hiệu lực
20 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 50/2016/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực
Có 60 kết quả được tìm thấy