CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


BAN HàNH MẫU Hồ Sơ MờI THầU HàI HòA CHO GóI THầU XâY LắP Và MUA SắM HàNG HóA đấU THầU THEO HìNH THứC đấU THầU CạNH TRANH TRONG NướC CHO CáC Dự áN ADB&WB TàI TRợ

Số Văn bản 0
Ngày đăng tải 02/07/2015
Ngày hiệu lực 02/07/2015
Cơ quan ban hành ADB&WB
Người ký ADB&WB
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
File đính kèm Mau HSMT goi thau mua sam hang hoa, xay lap su dung chung cho cac du an ADB, WB.doc