CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư QUY địNH VIệC QUảN Lý, Sử DụNG CHI PHí TRONG QUá TRìNH LựA CHọN NHà THầU CáC Dự áN Sử DụNG VốN NGâN SáCH NHà NướC Và VốN TRáI PHIếU CHíNH PHủ

Số Văn bản 190/2015/TT-BTC
Ngày đăng tải 17/11/2015
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thong tu 190.2015.TT.BTC.pdf