CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


THôNG Tư Số 58/2016/TT-BTC QUY địNH CHI TIếT VIệC Sử DụNG VốN NHà NướC để MUA SắM NHằM DUY TRì HOạT độNG THườNG XUYêN CủA Cơ QUAN NHà NướC, đơN Vị THUộC LựC LượNG Vũ TRANG NHâN DâN, đơN Vị Sự NGHIệP CôNG LậP, Tổ CHứC CHíNH TRị, Tổ CHứC CHíNH TRị - Xã HộI, Tổ CHứC CHíNH TRị Xã HộI - NGHề NGHIệP

Số Văn bản 58/2016/TT-BTC
Ngày đăng tải 29/03/2016
Ngày hiệu lực 16/05/2016
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thong tu 58.2016.TT-BTC ve mua sam thuong xuyen.doc