CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


CHỉ THị 47/CT-TTG Về CHấN CHỉNH CôNG TáC đấU THầU TRONG CáC Dự áN đầU Tư PHáT TRIểN Và HOạT độNG MUA SắM THườNG XUYêN Sử DụNG VốN NHà NướC

Số Văn bản 47/CT-TTg
Ngày đăng tải 27/12/2017
Ngày hiệu lực 27/12/2017
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực
File đính kèm Chỉ thị 47.2017.CT-TTg về công tác đấu thầu.doc