CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


QUY địNH CHI TIếT VIệC CUNG CấP, đăNG TảI THôNG TIN Về đấU THầU, Lộ TRìNH áP DụNG LựA CHọN NHà THầU QUA MạNG Và QUảN Lý, Sử DụNG GIá TRị BảO đảM Dự THầU, BảO đảM THựC HIệN HợP đồNG KHôNG đượC HOàN TRả

Số Văn bản 11/2019/TT-BKHĐT
Ngày đăng tải 16/12/2019
Ngày hiệu lực 01/02/2020
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Tình trạng hiệu lực Hiệu lực từ 01/02/2020
File đính kèm Thông tư số 11_2019_BKHĐT đăng tải thông tin.doc