CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


CHỉ THị Về CHấN CHỉNH CôNG TáC QUảN Lý đốI VớI CáC GóI THầU EPC

Số Văn bản 734/CT-TTg
Ngày đăng tải 17/05/2011
Ngày hiệu lực 17/05/2011
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Chi thi 734_CT.TTG.doc