CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY


CHỉ THị 1315/CT-TTG NGàY 03/8/2011 Về VIệC CHấN CHỉNH HOạT độNG đấU THầU Sử DụNG VốN NHà NướC, NâNG CAO HIệU QUả CôNG TáC đấU THầU

Số Văn bản 1315/CT-TTg
Ngày đăng tải 03/08/2011
Ngày hiệu lực 03/08/2011
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Chi thi 1315.CT_TTG.pdf