QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 347/TCTHK-CTKT

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Máy bay
Ngày ban hành 23/01/2018
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức/cá nhân vi phạm Địa chỉ Ngày hiệu lực xử phạt Hình thức xử phạt Lý do xử phạt
Phạt tiền Cấm Cảnh cáo Khác
1 Công ty Cổ phần Hệ thống GEN 391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7. quận 3 Tp Hồ Chí Minh 0 Chấm dứt hợp đồng không Nhà thầu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng và xin dừng, không triển khai hợp đồng