QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 347/TCTHK-CTKT

Bộ/Ban ngành/Địa phương Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Máy bay
Ngày 23/01/2018
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty Cổ phần Hệ thống GEN 391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7. quận 3 Tp Hồ Chí Minh không Chấm dứt hợp đồng 0 Nhà thầu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng và xin dừng, không triển khai hợp đồng