QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 304/QĐ-SYT

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm Sở Y tế tỉnh Trà Vinh
Ngày ban hành 31/05/2018
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 2
STT Tên tổ chức/cá nhân vi phạm Địa chỉ Ngày hiệu lực xử phạt Hình thức xử phạt Lý do xử phạt
Phạt tiền Cấm Cảnh cáo Khác
1 Công ty TNHH xây dựng Ánh Dương Phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 50.852.000 Chấm dứt hợp đồng Cấm tham gia 01 năm đối với dự án do Sở Y tế tỉnh Trà Vinh do vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng
2 Công ty TNHH xây dựng Ánh Dương Phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 50.852.000 Chấm dứt hợp đồng Cấm tham gia 01 năm đối với dự án do Sở Y tế tỉnh Trà Vinh do vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng