QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 304/QĐ-SYT

Bộ/Ban ngành/Địa phương Sở Y tế tỉnh Trà Vinh
Ngày 31/05/2018
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 2
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty TNHH xây dựng Ánh Dương Phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chấm dứt hợp đồng 50.852.000 Cấm tham gia 01 năm đối với dự án do Sở Y tế tỉnh Trà Vinh do vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng
2 Công ty TNHH xây dựng Ánh Dương Phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chấm dứt hợp đồng 50.852.000 Cấm tham gia 01 năm đối với dự án do Sở Y tế tỉnh Trà Vinh do vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng