QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 211/QĐ-QLDA

Bộ/Ban ngành/Địa phương Ban QLDA đầu tư XDCB NN & PTNT tỉnh Đồng Tháp
Ngày 30/10/2018
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 CTCP xây dựng và phát triển nông thôn 2 Số 44, ngõ 120 Trường Chinh, Hà Nội 0 Chấm dứt hợp đồng 828442000 Chậm trễ tiến độ trong việc thi công xây dựng