QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 211/QĐ-QLDA

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm Ban QLDA đầu tư XDCB NN & PTNT tỉnh Đồng Tháp
Ngày ban hành 30/10/2018
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức/cá nhân vi phạm Địa chỉ Ngày hiệu lực xử phạt Hình thức xử phạt Lý do xử phạt
Phạt tiền Cấm Cảnh cáo Khác
1 CTCP xây dựng và phát triển nông thôn 2 Số 44, ngõ 120 Trường Chinh, Hà Nội 828442000 Chấm dứt hợp đồng 0 Chậm trễ tiến độ trong việc thi công xây dựng