QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 1156/TB-BQL10

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm Ban QLDA Đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Ngày ban hành 30/08/2019
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức/cá nhân vi phạm Địa chỉ Ngày hiệu lực xử phạt Hình thức xử phạt Lý do xử phạt
Phạt tiền Cấm Cảnh cáo Khác
1 Công ty Cp Xây dựng và đầu tư 419 01 Nguyễn Du, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 0 Chấm dứt hợp đồng 0 Nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không thực hiện công việc theo hợp đồng