QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 03/QĐ-XPVPHC

Bộ/Ban ngành/Địa phương Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ
Ngày 10/7/2015
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lý do xử phạt
1 Công ty Cổ phần Xây Dựng Tấn Phát Lô số 29-31, đường số 07, Khu dân cư Vạn Phát - Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiểu, TP. Cần Thơ 60.000.000 Hồ sơ mời thầu nêu ra các điều kiện tiên quyết để loại bỏ hồ sơ dự thầu không phù hợp với quy định, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu (quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 17, Nghị định số 155/2013/NĐ-CP) và tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng theo tiêu chuẩn đánh gá được phê duyệt làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 18, Nghị định số 155/2013/NĐ-CP) đối với gói thầu Duy tu cây xanh trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ năm 2015