QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 51/QĐ-SYT

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm Sở Y tế tỉnh Tây Ninh
Ngày ban hành 4/1/2012
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 1
STT Tên tổ chức/cá nhân vi phạm Địa chỉ Ngày hiệu lực xử phạt Hình thức xử phạt Lý do xử phạt
Phạt tiền Cấm Cảnh cáo Khác
1 Công ty TNHH TBYK Đỗ Thân 114 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 111.016.840 đồng Vi phạm trễ hạn hợp đồng 11 ngày