QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 1590/QĐ-BTNMT

Tên cơ quan/đơn vị quyết định xử lý vi phạm Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 31/08/2010
File đính kèm
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN: 6
STT Tên tổ chức/cá nhân vi phạm Địa chỉ Ngày hiệu lực xử phạt Hình thức xử phạt Lý do xử phạt
Phạt tiền Cấm Cảnh cáo Khác
1 CTCP Thương mại và kỹ thuật Trường Thành Chưa cập nhật 3 năm Vi phạm trong HSDT
2 Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Huy Hoàng Chưa cập nhật 3 năm Vi phạm trong HSDT
3 Cty TNHH xây dựng giao thông Nhật Huy Chưa cập nhật 3 năm Vi phạm trong HSDT
4 Cty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Trường An Chưa cập nhật 3 năm Vi phạm trong HSDT
5 Cty TNHH Xây dựng và thương mại Hoàng Long Chưa cập nhật 3 năm Vi phạm trong HSDT
6 Cty TNHH thương mại và dịch vụ Hà Nội Chưa cập nhật 3 năm Vi phạm trong HSDT