Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 1 kết quả được tìm thấy
STT Số CBDMDA Tên dự án Đơn vị CBDM dự án Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20190134573-00 Khu du lịch sinh thái kết nối cộng đồng SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM Dự án ĐT có sử dụng đất 18/01/2019 09:12
Có 1 kết quả được tìm thấy