Tra cứu thông tin lựa chọn nhà đầu tư

Có 1 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên dự án Nhà đầu tư trúng thầu Loại dự án Thời điểm đăng tải
1 20190131780 - 00 > Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Có 1 kết quả được tìm thấy