Nội dung TBMT


THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20181211849   -   00 Thời điểm đăng tải  07/12/2018 17:52
 Số hiệu KHLCNT 20181176633
 Tên KHLCNT Thuê trụ sở làm việc cho Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lâm
 Lĩnh vực  Phi tư vấn
 Bên mời thầu Z015106 - Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
 Điện thoại liên hệ 0437236556 - 0912797881
 Tên gói thầu Thuê trụ sở làm việc cho Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lâm
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Thuê trụ sở làm việc cho Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lâm
 Chi tiết nguồn vốn Kinh phí chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 24 Tháng
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/12/2018 - 17:52 Đến ngày  17/12/2018 - 08:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
BẢN THỎA THUẬN LIÊN DOANH
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 17/12/2018 - 08:30
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 17/12/2018 - 08:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 864.000.000 VND (Tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 17/12/2018 - 08:30
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 9.000.000 VND (Chín triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.
 Làm rõ E-HSMT