Nội dung TBMT


THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20181216815   -   00 Thời điểm đăng tải  07/12/2018 21:22
 Số hiệu KHLCNT 20180955043
 Tên KHLCNT Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2018, các Gói thầu số 05 và 07
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z062241 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Đắk Lắk
 Điện thoại liên hệ (0262) 3954454 - 0914227557
 Tên gói thầu Gói thầu số 07: Mua sắm máy móc, trang thiết bị cho các huyện, thị xã, thành phố
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2018
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 07/12/2018 - 21:22 Đến ngày  18/12/2018 - 16:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
BẢN THỎA THUẬN LIÊN DOANH
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 18/12/2018 - 16:00
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 18/12/2018 - 16:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 2.307.300.000 VND (Hai tỷ ba trăm lẻ bảy triệu ba trăm nghìn đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 18/12/2018 - 16:00
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 34.000.000 VND (Ba mươi bốn triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.
 Làm rõ E-HSMT