Nội dung TBMT


THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20190874319   -   00 Thời điểm đăng tải  06/09/2019 15:04
 Số hiệu KHLCNT 20190874272
 Tên KHLCNT Số hoá hồ sơ Người có công với cách mạng tỉnh Vĩnh Phúc - Giai đoạn 2
 Lĩnh vực  Phi tư vấn
 Bên mời thầu Z017047 - Sở Lao động Thương binh - và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
 Điện thoại liên hệ (0211)3862523 - 0975009719
 Tên gói thầu Số hoá hồ sơ Người có công với cách mạng tỉnh Vĩnh Phúc - Giai đoạn 2
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Số hoá hồ sơ Người có công với cách mạng tỉnh Vĩnh Phúc - Giai đoạn 2
 Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn đảm bảo xã hội trong dự toán năm 2019 cảu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (QĐ số 3182/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc , QĐ số 209/QĐ-STC ngày 26/12/2018 của STC)
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 06/09/2019 - 15:04 Đến ngày  16/09/2019 - 15:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
BẢN THỎA THUẬN LIÊN DOANH
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 16/09/2019 - 15:30
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 16/09/2019 - 15:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 2.870.790.000 VND (Hai tỷ tám trăm bảy mươi triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 16/09/2019 - 15:30
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.
 Làm rõ E-HSMT