Nội dung TBMT


THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20190906079   -   00 Thời điểm đăng tải  04/09/2019 17:01
 Số hiệu KHLCNT 20190810306
 Tên KHLCNT Thí điểm kết nối một số hệ thống ứng dụng CNTT qua nền tảng chia sẻ, kết nối của tỉnh (LGSP)
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z042236 - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC
 Điện thoại liên hệ 02113846464 - 0948687703
 Tên gói thầu Thí điểm kết nối một số hệ thống ứng dụng CNTT qua nền tảng chia sẻ, kết nối của tỉnh (LGSP)
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Thí điểm kết nối một số hệ thống ứng dụng CNTT qua nền tảng chia sẻ, kết nối của tỉnh (LGSP)
 Chi tiết nguồn vốn Nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 (tại Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019-tỉnh Vĩnh Phúc) và các nguồn hợp pháp khác
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/09/2019 - 17:01 Đến ngày  16/09/2019 - 09:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
BẢN THỎA THUẬN LIÊN DOANH
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 16/09/2019 - 09:00
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 16/09/2019 - 09:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 442.511.000 VND (Bốn trăm bốn mươi hai triệu năm trăm mười một nghìn đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 16/09/2019 - 09:00
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 5.000.000 VND (Năm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
2e-hsmt-thidiemketnoi.docx

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.
 Làm rõ E-HSMT