Danh sách kết quả đấu thầu trực tiếp

[Số kết quả tìm kiếm : 1 kết quả ]

STT Số TBMT Bên mời thầu Tên gói thầu Thời điểm đóng thầu Nhà thầu trúng thầu Giá trúng thầu Giá gói thầu
1 20200226722-00 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KÔNG CHRO, TỈNH GIA LAI Bảo hiểm công trình Công ty Bảo hiểm Bưu điện Gia Lai 252.000 VND 252.000 VND